Zarys programu warsztatów (5 spotkań)

0. Diagnostyka potrzeb, własne medium w praktyce

 1. Ćwiczenia warsztatowe pomagające zdiagnozować stopień zaznajomienia grupy z materią dziennikarską i jej potrzeby.
 2. Pogadanko-warsztat o praktycznej tronie tworzenia własnego medium i jego funkcjonowania na rynku m.in.:
  Od czego zacząć? O czym w pierwszej kolejności pomyśleć?
  Co należy uwzględnić przy różnych typach mediów?
  Planowanie
  Tworzenie zespołu
  Tworzenie profilu gazety/kanału itd.
  Wcielanie planu w życie
  Pierwsze problemy i ich pokonywanie
  Wykorzystanie ogólnodostępnych technologii w grupowej pracy dziennikarskiej (narzędzia usprawniające pracę zdalną nad medium) i promocji treści (media społecznościowe, kanały internetowe…);
  Zasady funkcjonowania medium na rynku, sposoby zdobywania czytelników (marketing). Kolportaż
  Potencjał społeczny mediów obywatelskich – sposoby szukania interakcji z czytelnikami/odbiorcami i angażowania ich w proces tworzenia treści
  Pozyskiwanie sojuszników oraz funduszy na oddolne działania medialne
 3. Podsumowanie zajęć – próba wspólnego ukierunkowania dalszego cyklu programowego pod kątem wcześniej stwierdzonych potrzeb i tego, co zarysuje się po pogadance o praktyce medialnej

I. Teoria mediów, wprowadzenie do dziennikarstwa obywatelskiego

 1. Podstawowe kompetencje medialne (np. jak media wpływają na nasze myślenie o świecie, odróżnianie opinii od faktów)
  Burza mózgów: co decyduje o obrazie świata kreowanym przez media? (linia ideologiczna danego medium i jego docelowa grupa odbiorców, aktualne trendy makropolityczne i makroekonomiczne, finansowanie, indywidualne sympatie/antypatie dziennikarza…) – szczegółowe omówienie każdego z czynników
 2. Porównanie relacji z różnych mediów na ten sam temat
 3. Próba odtworzenia profilu odbiorcy na podstawie treści (bez wiedzy, z jakiego pisma pochodzi).
 4. Sprawy poruszane zazwyczaj przez media jako zasłona dla tego, co istotne.
  Sterowanie przez media przy pomocy emocji: pozytywnych (reklama, promocja jednostek – celebrytów, polityków itp., promocja pewnych przedsięwzięć czy nurtów w polityce) oraz negatywnych (kierowanie strachem – USA po 11 września, wirus Ebola; niechęcią nienawiścią, frustracją – komentarze PiS i Ruchu Narodowego do wyników wyborów).
 5. Dyskusja: dlaczego media manipulują informacjami?
  Czy mediom obywatelskim również zdarzają się manipulacje? Które z nich są etyczne, a które nie? Co wyróżnia dziennikarstwo obywatelskie?

II. Przygotowanie do tworzenia materiałów i zbiór informacji

 1. 1Dobór tematów, różnica między tematem wartościowym i popularnym
  To, co warte poruszania na poziomie: domu, szkoły, miejscowości, regionu, kraju
  Tematy wartościowe a tematy ciekawe – czy każdy temat wart poruszenia da się opisać ciekawie?
  Cechy „dobrego” tematu. Czy istnieją „dobre” i „złe” tematy?
  Umiejętność profilowania treści w zależności od swojej grupy odbiorców
 2. Jak skutecznie zdobywać informacje i skąd?
  Jak czytać źródła (prasę, inne media, materiały archiwalne i ustne), żeby wyczytać?
  Jak rozmawiać z ludźmi? W jaki sposób szukać i zjednywać sobie informatorów? Jak budować swoją relację z rozmówcami, informatorami? Forma ma znaczenie – sposób mówienia, wygląd, zachowanie w rozmowie z informatorami. Etyczne i nieetyczne zachowania przy pozyskiwaniu informacji.
 3. Jakie informacje można publikować (ze względów etycznych, ale też prawnych – kwestie autoryzacji i wiarygodności posiadanych informacji)
  – elementy prawa prasowego i etyki dziennikarskiej
  – dziennikarstwo niedyskryminacyjne (niereprodukowanie stereotypów, rzecznictwo słabszych grup, dostępność językowa i techniczna tworzonych treści dla różnych grup społecznych).

III. Jak skutecznie komunikować?

 1. Główne zasady komunikatywnego pisania/mówienia;
  Grupa docelowa – wiek, płeć, struktura społeczna etc. Typy mediów a forma przekazu – podstawowe różnice między formułowaniem komunikatu:
  teksty pisane
  radio
  tv, kanał wideo itp.
 2. Jak komunikować, żeby inni chcieli nas słuchać? (podstawowe zasady komunikacji w różnych typach mediów). Wystąpienia publiczne.

IV. Dopracowywanie materiałów (redakcja, korekta, skład)

 1. Redakcja merytoryczna i skróty;
  Jaką długość powinien mieć tekst? Wątki znaczące i mniej znaczące (umiejętność skracania własnych tekstów.
 2. Czym się różni redakcja od korekty?
  Co należy brać pod uwagę w trakcie redagowania tekstu? Na co, w trakcie redagowania materiału radiowego/filmowego?
 3. Najczęściej popełniane błędy przy redagowaniu
  Podstawowe elementy skutecznej korekty
  – forma ma znaczenie – fotografia, grafika i skład
 4. Jak i czym ilustrować tekst? Różnice między ilustrowaniem tekstu prasowego i internetowego. Wykorzystywanie zdjęć i ilustracji a prawa autorskie
  – wprowadzenie do praw autorskich, w tym wolnych licencji (Creative Commons);
 5. Podstawy fotografii prasowej – część teoretyczna i praktyczna